Site name
Site name

Vita Sana

Ukoliko veliki broj zaposlenih treba da obavi zakonom propisane sanitarne preglede, paket VITA SANA omogućava efikasnu organizaciju pregleda u okviru mreže koju čine državne i privatne zdravstvene ustanove različitih profila. Paket zdravstvenog osiguranja VITA SANA može smanjiti  broj izostanaka zaposlenih jer je najveći broj pregleda moguće obaviti i van standardnog radnog vremena.

 

Vaši benefiti

 • Smanjenje broja izostanaka zaposlenih jer je najveći broj pregleda moguće obaviti i van standardnog radnog vremena medicinskih institucija
 • Lako i brzo sprovođenje programa zaštite zdravlja zaposlenih (zakonska obaveza poslodavca)
 • Lako i brzo sprovođenje programa obaveznih sanitarnih i sistematskih pregleda proisteklih iz delatnosti
Vita Sana kolektivno osiguranje zaposlenih sanitarni pregled Generali

Pokrića

 U zavisnosti od ugovorenih pokrića, može obuhvatati isplatu novčane naknade za pokrića:

 • Osiguranje za slučaj težih bolesti;
 • Osiguranje za slučaj hirurških intervencija;
 • Dnevnu naknadu za boravak u bolnici (bolnički dan);

Ovo pokriće podrazumeva isplatu novčane naknade za dane provedene u bolnici zbog:

 • lečenja od posledica nesrećnog slučaja,
 • lečenje usled bolesti,
 • održavanje trudnoće ili
 • porođaja.

Može obuhvatati i nadoknadu troškova lečenja za sledeća pokrića:

 • Sistematski pregled - jedan sistematski pregled tokom godinu dana, a prema ugovorenom sadržaju;
 • Specijalističke preglede - pregledi lekara određene specijalnosti (uključujući i pregled lekara opšte prakse) indikovani nakon sistematskog pregleda maksimalno do ugovorene osigurane sume;
 • Drugo lekarsko mišljenje;
 • Pregled po nalogu poslodavca - mogu biti prethodni, periodični, ciljani i sl, saglasno zakonom propisanim obavezama poslodavca;
 • Sanitarni pregled - zakonom definisan pregled zaposlenih u zakonski određenim vremenskim intervalima;
 • Dijagnostičke procedure - indikovane nakon sistematskog pregleda ili na specijalističkom pregledu, maksimalno do ugovorene osigurane sume;
 • Lekovi na recept - pokriće troškova lekova na recept, prepisani od strane ovlašćenog lekara na obavljenom specijalističkom ili sistematskom pregledu, a maksimalno do ugovorene osigurane sume.

Važna pitanja

Kako se koristi osiguranje?
 

Tabela primera

PRAVNA LICA - KOLEKTIVNA ZDRAVSTVENA OSIGURANJA

VRSTA OSIGURANJA

Sume osiguranja

POKRIĆA

MESEČNA PREMIJA
PO OSIGURANOM LICU

VITA SANA
(minimalan broj osiguranika 10 zaposlenih)

Jednom godišnje

Sistematski pregled

12.95 EUR

100 EUR

Specijalistički pregled

150 EUR

Dijagnostičke procedure nivo I