Site name
Site name

Jednokratna naknada za teška stanja (teže bolesti i hirurške intervencije)

Uputstvo za prijavu štete

Pored formulara za prijavu štete neophodno je priložiti sledeću dokumentaciju:

U slučaju teže bolesti:

  • Medicinska dokumentacija sa dijagnozom bolesti utvrđenom od strane nadležnog lekara specijaliste;
  • Ostala medicinska dokumentacija iz koje se mogu videti podaci o prijavljenoj bolesti, koja je nesporno nastala u periodu važenja osiguranja;

U slučaju hirurške intervencije:

  • Otpusna lista sa epikrizom i ostala zdravstvena dokumentacija iz koje se nesporno mogu utvrditi relevantne činjenice vezane za obavljanje prijavljene hirurške intervencije;

Kompletiranu dokumentaciju podnosite Generali Osiguranju Srbija na adresu: Vladimira Popovića 8, 11070 Novi Beograd.

 

Formular za prijavu štete za kolektivno dodatno zdravstveno osiguranje za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija, odnosno operacija

 

* Napomena

Prilikom popunjavanja formulara deo Potvrda preduzeća ili radne organizacije mora biti popunjen i overen pečatom ugovarača polise (poslodavca, sindikata, škole), i potpisan od strane osiguranika.